Mindmap hệ thống vận hành bán hàng online

Xem chi tiết tại link https://drive.google.com/file/d/1j-WFCBJRfkvZ_YO1NgeYMxCCDIdu8fT3/view