lên lịch Reset, restart, reboot server hàng ngày, How to Schedule Reboot Daily in Linux

How to Schedule Reboot Daily in Linux


https://viblo.asia/p/20-vi-du-de-hieu-ve-crontab-tren-he-dieu-hanh-linux-yMnKMADmK7P

Crontab, hay chúng ta có thể gọi là cron table, là tiện ích Linux tích hợp sẵn giúp lên lịch các quy trình và thực thi chúng vào thời điểm đã chỉ định. Bảng Cron bao gồm các tập lệnh và lệnh được xác định trước từ nơi daemon Cron đọc chúng. Cron cho phép người dùng định cấu hình các lệnh được xác định trước trong bảng Cron và đặt chúng chạy tự động.

Một số nhiệm vụ cần thực hiện hàng ngày, trong khi một số nhiệm vụ hàng tuần, và tương tự hàng tháng và hàng năm.

Làm theo hướng dẫn nếu bạn muốn lên lịch khởi động lại hàng ngày trên hệ thống:

Cách lập lịch khởi động lại hàng ngày bằng Crontab

$ sudo nano /etc/crontab

The file will look like this:

You can also get it using the command:

$ crontab –e

(You will be asked to select a preferable editor such as vim, nano, etc. for crontab file)

Scroll down the file and write the mentioned line at the end of it:

00 10 * * * sudo shutdown -r

Dòng trên sẽ buộc hệ thống khởi động lại hàng ngày lúc 10 giờ sáng.

Lưu ý rằng: Lệnh shutdown –r dùng để khởi động lại hệ thống.

Phần kết luận
Bản ghi đã chỉ ra cách khởi động lại hệ thống hàng ngày. Bạn có thể làm điều đó bằng cách gõ lệnh shutdown -r thường xuyên trên thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, để tránh viết lệnh tắt máy hàng ngày, bạn có thể thực hiện thông qua Crontab.

Tiện ích Crontab giúp lập lịch trình và thực thi chúng đúng thời gian. Tất cả các lệnh được xác định trước được viết trong bảng Cron từ nơi daemon Cron đọc chúng. Để lên lịch cho một quy trình, bạn có thể chỉnh sửa tệp / etc / crontab và đặt thời gian theo yêu cầu.