Cách chống chặn hotlink, chặn truy cập tài nguyên hình ảnh từ các website domain khác

Hotlink là gì click tham khảo

Tham khảo thêm hướng dẫn khác truy cập báo lỗi dạng thông báo

Bên dưới là code chèn vào file htaccess đặt ở thư mục tài nguyên, ví dụ chặn truy cập hình ảnh, chèn vào file htaccess đặt ở thư mục uploads nó sẽ áp dụng cho tất cả thư mục con.

Các chú ý khi áp dụng:

Các bot công cụ tìm kiếm chúng ta không được phép chặn, bên dưới là top 50 bot công cụ tìm kiếm kèm các domain cụ thể để có thể thu thập thông tin, nếu chặn sẽ ảnh hưởng SEO hình ảnh.

## Chống hotlink #################

RewriteEngine on

# Cho phép các domain truy cập hình ảnh
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?bing.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yahoo.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?duckduckgo.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?baidu.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yandex.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?exabot.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?sogou.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?blexbot.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?teoma.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?ahrefs.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?mj12bot.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?exalead.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?nutch.org [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?seznam.cz [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?soso.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?sputnikbot.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?yooz.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?mojeek.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?ecosia.org [NC]

# Cho phép các bot tìm kiếm truy cập hình ảnh
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^(Googlebot|Googlebot-Image|Googlebot-News|Googlebot-Video|Googlebot-Mobile|Bingbot|Slurp|DuckDuckBot|Baiduspider|YandexBot|Exabot|BLEXBot|Teoma|AhrefsBot|MJ12bot|Exalead|Nutch|SeznamBot|SputnikBot|YoozBot|MojeekBot|Ecosia|Gigabot|Fatbot|AbiLogicBot|Grub-Client|BazuCrawler|Qwantify|CCBot|SemrushBot|DeuSu|Expansebot|IstellaBot|MSNBot|Qwant|PowerSet|SeobilityBot|SMTBot|ZoominfoBot|YisouSpider|BrandVerity|NaverBot|PaperLiBot|Wotbox|Trendiction|SiteExplorer) [NC]

RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ - [NC,F,L]

## END Chống hotlink ################# 

 

Chú ý là khi dùng file trên với htaccess thì có thể gây quá tải server

Khi xử lý truy vấn liên tục, giải pháp là bạn hãy dùng lệnh chuyển htaccess về vhosts để tốc độ xử lý ở cấp server tốt hơn và nhanh hơn.

Đầu tiên bạn truy cập vào thư mục chứa file htaccess

bạn muốn chuyển vô vhosts server, ở trường hợp trên thì htaccess của mình ở thư mục uploads vậy nên mình sẽ truy cập vào thư mục này có chưa htaccess.

Nếu bạn dùng WPtangtoc thì sử dụng lệnh wptt htaccess-chuyen-vhosts và nếu muốn chuyển ngược lại gõ lệnh wptt vhosts-chuyen-htaccess

Nếu dùng Openlitespeed sau khi sửa htaccess thì nhớ reset lại, nếu dùng WPtangtoc-OLS thì dùng lệnh wptt reboot-ls để reset thì mới có hiệu lực áp dụng