Setup WoWonder

Mua code tại https://codecanyon.net/item/wowonder-the-ultimate-php-social-network-platform/13785302 Trang chủ https://www.wowonder.com/ Vào link youtube chính chủ xem hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=Bxs3xHt2TtY   B1: Upload code lên server và giải nén, Copy cấu hình trong file nginx.conf sau đó pass vào file domain.conf của bạn tại thư mục ect/domain.conf bạn restar nginx bằng lệnh… Read More

Cài đặt Enable extension intl

/etc/php/php.ini ;extension=php_intl.dll   Lệnh nếu dùng PHP 7.1 yum install php-intl yum-config-manager –enable remi-php71 yum -y install php-bcmath   Vào hệ thống quản lý server reboot lại hệ thống là ok, nếu có sử dụng code mxh Sngine

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau

Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ:

Backup database đồng thời nén gzip

2. Restore Sử dụng lệnh sau

Read More

Các bước cài đặt HOCVPS

Bước 1: Cài swap để sử dụng khi hết RAM https://hocvps.com/swap/ Bước 2: Cài hocvps https://hocvps.com/script/#1._C%C3%A0i_%C4%91%E1%BA%B7t_HocVPS_Script Bước 3: Cài memcached https://hocvps.com/memcached-centos/   Một số ví dụ rule Nginx Khác với Apache, Nginx không sử dụng file .htaccess nên khi bạn cần rewrite url sẽ phải convert qua rule của Nginx. Trong… Read More