Cách sử dụng Firebase làm data và hosting lưu trữ

Truy cập https://console.firebase.google.com Tạo tài khoản Sau đó chọn mục Database và nhớ chọn REALTIME DATABASE thì mới sử dụng được – và thiết lập true cho thuộc tính read và write   Tạo file index.php như sau:  

Tạo file main.js như sau:

Read More